persuasive Holenderski

wymowa
bn. overredend, overredings-
zn. beweegreden

Przykładowe zdania

It is up to us to make a more persuasive case for a federal Europe.
Het is aan ons om de zaak voor een federaal Europa met meer overtuiging neer te zetten.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We also need the new leaders to find persuasive arguments to convince the Irish people to change their minds.
De nieuwe leiders moeten argumenten vinden die het Ierse volk kunnen overtuigen van mening te veranderen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Perhaps the European Union which also sends various forms of aid to Albania should take more persuasive measures?
Zou de Europese Unie, die Albanië op verschillende manieren bijstaat, niet nadrukkelijker moeten optreden?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I do not believe this is a persuasive argument.
Ik geloof dan ook niet dat dit een overtuigend argument is.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The economic argument is even more persuasive.
Het economische argument is nog overtuigender.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Lobbying has been intensive and persuasive over this issue.
Er is met betrekking tot deze kwestie intensief en overtuigend gelobbyd.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
   . Mr President, let me say, on behalf of my group, that the Commissioner’s elucidations of this question were very persuasive.
   - Mijnheer de Voorzitter, namens mijn fractie kan ik u, waarde commissaris, zeggen dat uw toelichtingen op dit punt zeer overtuigend waren.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
   . Mr President, ladies and gentlemen, the Commission too believes that this was an important and persuasive debate.
   Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ook de Commissie is van mening dat dit een belangrijk debat was en dat er overtuigende argumenten zijn aangedragen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You have been very persuasive in convincing both the Council and the Commission in this respect.
U bent zeer overtuigend geweest in uw pogingen zowel de Raad als de Commissie op dit punt over de streep te trekken.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Your task was difficult but you have managed to be persuasive and effective.
Uw taak was lastig, maar u bent erin geslaagd overtuigend en doeltreffend te zijn.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

effective: cogent, efficacious, potent, influential, convincingdictionary extension
© dictionarist.com