ample po polsku

wymowa
a. obszerny, obfity, bogaty, hojny, suty, dostatni, wystarczający, luźny

Przykładowe zdania

We have ample food.
Mamy pod dostatkiem jedzenia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Bilaterally, there is ample potential for the relations to grow.
W wymiarze dwustronnym istnieje duży potencjał umożliwiający rozwinięcie stosunków.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
So if we now fix a cap of 11 cents I think there is ample room for manoeuvre; there is ample room for competition to develop.
Zatem jeżeli teraz ustalamy maksymalny koszt na poziomie 11 centów, uważam, że pozostawiamy duże pole manewru; duże pole pozwalające rozwinąć się konkurencji.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There is ample evidence that these people harmed the Iraqi people when the Iraqi army refused to carry out the killings that Saddam Hussein required.
Istnieją obszerne dowody na to, że ci ludzie krzywdzili Irakijczyków, kiedy armia iracka odmówiła dalszego zabijania na rozkaz Saddama Husseina.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There was ample confirmation of this during the course of the Czech Presidency.
W trakcie naszej prezydencji daliśmy wiele dowodów na potwierdzenie tego dążenia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
(HU) The European Union has ample moral grounds for taking decisive action in order to achieve a reduction in emissions from the United States and China.
(HU) Unia Europejska ma moralne powody, aby podejmować decydujące działania dla osiągnięcia redukcji emisji przez Stany Zjednoczone i Chiny.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We will have ample opportunity to discuss the recasting of the first railway package.
Będziemy jeszcze mieli wiele możliwości omawiania przekształceń pierwszego pakietu kolejowego.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
ECB interest rates are at a historical low and the Central European Bank has been providing very ample liquidity to the euro area financial system, including the Greek institutions.
Poziom stóp procentowych EBC jest historycznie niski, natomiast Europejski Bank Centralny zapewnia wystarczającą płynność systemu finansowego strefy euro, w tym również instytucji greckich.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
However, whilst there has been ample progress, this accord is not perfect and there are also numerous flaws.
Jednakże, chociaż postępy są znaczne, porozumienie nie jest doskonałe i wciąż zawiera wiele wad.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
However, I would like to assure you that the Commission will pursue the ample opportunities to deal with this issue at a later stage.
Chciałabym jednak zapewnić państwa, że Komisja wykorzysta wszystkie możliwości, aby rozwiązać tę kwestię na późniejszym etapie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

more than enough in size or scope or capacity: wide, generous, full, sufficient, adequacy, wide-cut, good, sufficiency, abundant
affording an abundant supply: plenteous, copious, plentiful, rich, abundant
fairly large: large, sizable, sizeable, bigdictionary extension
© dictionarist.com