assistance po polsku

wymowa
n. pomoc, wsparcie, ratunek

Przykładowe zdania

I found it necessary to get assistance.
Uznałem, że potrzebuję pomocy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I require your assistance.
Potrzebuję twojej asysty.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Tom needs assistance.
Tom potrzebuje pomocy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Exceptional Community financial assistance to Kosovo (vote)
Nadzwyczajna pomoc finansowa Wspólnoty na rzecz Kosowa (głosowanie)
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Thank you for your assistance.
Dziękuję za twoją pomoc.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The lack of specialised medical assistance, the lack of clinical experience in particular specialities and of specific medical services leads people to seek medical help in other countries.
Brak wyspecjalizowanej pomocy medycznej, brak doświadczeń klinicznych w określonych specjalnościach i konkretnych świadczeń medycznych prowadzi do poszukiwania pomocy lekarskiej w innych krajach.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Court of Auditors Special Report No 10/2008 on 'EC Development Assistance to Health Services in Sub-Saharan Africa' (debate)
Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 10/2008 dotyczące pomocy WE na rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce Subsaharyjskiej (debata)
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Health services already form part, but must increasingly form part, of our development assistance priorities, and they therefore merit an increase in funding.
Usługi w zakresie zdrowia stanowią już część, ale muszą stanowić coraz większą część naszych priorytetów w zakresie pomocy rozwojowej, dlatego zasługują na większe finansowanie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We must bear in mind that countries in Central Asia like Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan are looking west to the EU for assistance and engagement.
Musimy mieć na uwadze, że kraje środkowoazjatyckie, takie jak Turkmenistan, Kazachstan czy Uzbekistan, spoglądają na zachód, licząc na pomoc i zaangażowanie ze strony UE.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Since 2008, we have provided another EUR 7 million in humanitarian assistance to the two organisations.
Od roku 2008 przekazaliśmy tym dwóm organizacjom kolejne 7 milionów euro na pomoc humanitarną.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose: ministration, help, encouragement, thanks, self-help, facilitation, succour, service, comfort, resort, boost, assist, hand, lift, accommodation, refuge, recourse, helping hand, succor, relief, activity, aid, support
a resource: aid, resource, help


© dictionarist.com