convincing po polsku

wymowa
a. przekonywający

Przykładowe zdania

“It seems rather ridiculous that we must lose a night’s rest only to convince Barnes of the existence of ghosts,” said White.
„Wydaje się to raczej śmieszne, że musimy stracić nocny odpoczynek tylko po to, żeby przekonać Barnesa o istnieniu duchów,” powiedział White.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He bent and looked at them in shock. All the time, he was convinced that this was part of a game to scare Barnes. “All right,” he said in a trembling voice. “You won’t frighten me.”
Pochylił się i spojrzał na nich w szoku. Przez cały czas był przekonany, że była to część gry polegająca na przestraszeniu Barnesa. „W porządku”, powiedział drżącym głosem. „Nie przestraszycie mnie.”
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Meagle laughed. “I only wanted to convince you,” he said kindly, “that there should be at least one ghost in the servants’ room.”
Meagle się roześmiał. „Chciałem cię tylko przekonać,” powiedział życzliwie, „że powinien być przynajmniej jeden duch w pokoju dla służby.”
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He convinced us of her innocence.
Przekonał nas o jej niewinności.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I am convinced of his honesty.
Jestem przekonany o jego uczciwości.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She couldn't convince him to accept a personal check.
Nie mogła go przekonać do przyjęcia czeku.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She was asked to convince him to get his son or someone else to paint the house.
Poproszono ją, by przekonała go do pomalowania domu przez jego syna lub kogoś innego.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She was asked to convince him to get his son to paint the house.
Poproszono ją, by przekonała go do pomalowania domu przez jego syna.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She was asked to convince him to paint the house.
Została poproszona o przekonanie go do pomalowania domu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
No matter how much you try to convince people that chocolate is vanilla, it'll still be chocolate, even though you may manage to convince yourself and a few others that it's vanilla.
Nieważne, jak bardzo usiłujesz przekonać ludzi, że czekolada jest wanilią, to wciąż będzie czekoladą, chociaż może ci się udać przekonać siebie i kilkoro innych, że to wanilia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

causing one to believe the truth of something: credible, disenchanting, persuasive, disillusioning


© dictionarist.com