crow po polsku

wymowa
n. pianie, gaworzenie, wrona, kruk, krakanie
v. piać, kukurykać, gaworzyć, triumfować, kukuryknąć

Przykładowe zdania

Malcolmson forgot about the problem he was trying to solve. Outside, he heard a rooster crowing, announcing the approaching morning. He went to bed and quickly fell asleep.
Malcolmson zapomniał o problemie, który starał się rozwiązać. Na zewnątrz usłyszał piejącego koguta, ogłaszającego nadejście poranka. Poszedł do łóżka i szybko zasnął.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It's not a raven, a crow, nor a magpie. It's a rook.
To nie jest kruk, wrona ani sroka. To jest gawron.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The crow flew away.
Kruk odleciał.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In the Black Forest - 100 km away as the crow flies - the Danube begins and then flows down to the delta and into the Black Sea.
Dunaj ma swoje źródło w Schwarzwaldzie - 100 kilometrów stąd w linii prostej, a następnie płynie w dół do Delty i do Morza Czarnego.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
But, colleagues, let me remind you - and I refuse to accept this sort of crowing - I am absolutely not a lobbyist for the car industry.
Ale, koledzy, chciałbym wam przypomnieć, że nie jestem lobbystą na rzecz przemysłu samochodowego i całkowicie odpieram takie zarzuty.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Instead, they crowed about the opt-outs and the derogations and the exclusions which disfigure the text before us today.
Natomiast domagali się klauzul opt-out i derogacji oraz wyłączeń, które zniekształcają tekst, który dzisiaj mamy przed sobą.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

kind of bird: chicken, duck, goose, bird, turkeydictionary extension
© dictionarist.com