distressing po polsku

wymowa
a. rozpaczliwy, bolesny, hiobowy, niepokojący

Przykładowe zdania

The news distressed her.
Ta wiadomość ją przygnębiła.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Such situations are really quite distressing.
To są niezwykle wstrząsające sytuacje.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
After all, cloning causes great distress to animals.
Przecież klonowanie powoduje ogromne cierpienie zwierząt.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The Council has also rightly decided to double the assistance package for financially distressed non-eurozone countries in eastern Europe, from EUR 25 billion to EUR 50 billion.
Rada słusznie zadecydowała o podwojeniu - z 25 miliardów na 50 miliardów euro - pakietu pomocowego przeznaczonego dla dotkniętych problemami finansowymi państw spoza strefy euro położonych w Europie Wschodniej.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I endorse this programme, but at the same time I would like to appeal to all of us and to our citizens to be attentive to the distress of the people around us.
Popieram ten program, ale równocześnie chciałabym zaapelować do nas wszystkich i do naszych obywateli, aby byli wrażliwi na cierpienie ludzi wokół nas.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
From an ethical standpoint, there must be an upper limit of pain, suffering and distress above which animals must never be subjected in scientific procedures.
Z etycznego punktu widzenia powinna istnieć górna granica bólu, cierpienia i niepokoju, powyżej której nie powinno się nigdy poddawać zwierząt procedurom naukowym.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It will therefore lead to immeasurable distress and suffering by young people, the very people that this law is designed to protect.
Dlatego będzie ona źródłem ogromnego stresu i cierpienia młodych ludzi, właśnie tych osób, które ta ustawa ma teoretycznie chronić.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Where it will find the gas to fill the pipeline is a question which continues to distress the countries involved in the Nabucco pipeline.
Gdzie państwo to znajdzie gaz, który popłynie rurociągiem - to pytanie, które nurtuje państwa zaangażowane w projekt Nabucco.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Mrs Fischer Boel has therefore succumbed to the pressure after turning a deaf ear, for weeks on end, to the distress of farmers on the brink of bankruptcy.
Pani komisarz Fischer Boel poddała się zatem naciskom po tym, jak przez całe tygodnie była głucha na rozpaczliwe wołania rolników będących na skraju bankructwa.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I also stand before you as one who comes from a country, or region, of the United Kingdom that has known much distress because of those who would seek to destroy democratic politics.
Staję również przed panem jako osoba pochodząca z kraju czy też regionu Wielkiej Brytanii, który doznał wiele cierpienia z winy tych, którzy chcieli zniszczyć demokratyczną politykę.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

causing distress or worry or anxiety: heavy, distressful, perturbing, troubling, disturbing, worrying, worrisome
bad; unfortunate: sad, bad, pitiful, lamentable, deplorable, sorry


© dictionarist.com