dwindle po polsku

wymowa
v. zmniejszać się, maleć, niknąć, zanikać, przerzedzić, ubyć, kurczyć się, słabnąć, zwyrodnieć, obumierać, stopić się, stopnieć, zaniknąć, ubywać

Przykładowe zdania

If we are seriously saying that recreational fishing is destroying our fish stocks, then in my mind they are missing a fundamental issue as far as dwindling fish stocks are concerned.
Jeżeli na serio uważamy, że rybołówstwo rekreacyjne przyczynia się do pustoszenia zasobów ryb, to w moim odczuciu pomijamy podstawową przyczynę zmniejszania się zasobów ryb.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This is how we see the situation ourselves, but in the meantime, it is also clear that people's reserves are dwindling in Europe.
Tak postrzegamy obecną sytuację, ale tymczasem oczywiste jest, że w Europie zmniejszają się zapasy posiadane przez obywateli.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
However, our margins are dwindling.
Marginesy te kurczą się jednak.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The government has so far been able to maintain overall stability but, as oil revenues have dwindled, the state is struggling to maintain control over parts of the national territory.
Jak dotąd rządowi udawało się utrzymać ogólną stabilność, ale wraz ze spadkiem dochodów z wydobycia ropy państwo ma coraz większe trudności z utrzymaniem kontroli nad poszczególnymi częściami terytorium kraju.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
(RO) The statistics show that bluefin tuna is fished in quantities which far exceed the permitted levels, which means that the bluefin tuna population is dwindling with every year that passes.
(RO) Dane statystyczne świadczą o tym, że tuńczyka błękitnopłetwego łowi się w ilościach znacznie przekraczających dozwolone poziomy, co oznacza, że populacja tuńczyka błękitnopłetwego zmniejsza się z roku na rok.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A state can raise its taxes only up to a certain level before the money begins to go abroad and the revenues dwindle.
Państwo może podnieść podatki tylko do określonego poziomu, powyżej którego pieniądze zaczną wypływać za granicę, a dochody kurczyć się.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Unfortunately, in the situation where some countries are facing dwindling budget revenues, the immediate temptation is to raise taxes and duties.
Niestety, w sytuacji, kiedy niektóre kraje stają w obliczu spadku przychodów budżetowych, natychmiat pojawia się pokusa podnoszenia podatków.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Resources needed for social provisions are increasingly difficult to obtain from dwindling public sources (taxes).
Coraz trudniej jest uzyskać środki niezbędne na świadczenia społeczne z kurczących się źródeł publicznych (podatków).
wymowa wymowa wymowau Report Error!
While the EU is expanding, and more and more powers are being entrusted to it, the resources at its disposal are dwindling.
Chociaż UE rozszerza się i powierza się jej coraz więcej uprawnień, to środki pozostające w jej dyspozycji zmniejszają się.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Improving these provisions is therefore an integral part of European policy in response to the dwindling population recorded of late.
Dlatego ulepszenie tych przepisów jest integralnym elementem polityki europejskiej, będącej reakcją na odnotowany niedawno spadek liczby ludności.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

decay: die, decline, degenerate, fade, deteriorate, fall© dictionarist.com