employment po polsku

wymowa
n. praca, zatrudnienie, posada, stosowanie, użycie

Przykładowe zdania

She found employment as a typist.
Znalazła pracę jako maszynistka.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I note, in this connection, that this year marks the 50th anniversary of the creation of the European Social Fund and the 10th anniversary of the European Employment Strategy.
W tym odniesieniu pozwalam sobie zauważyć, że w tym roku upływa 50 rocznica utworzenia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 10 rocznica powstania Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Attractive Employment and Working Conditions and
atrakcyjne warunki zatrudnienia i pracy; oraz
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I also welcome the adoption in May 2008 by the Turkish parliament of the package of employment measures intended to promote employment opportunities for women, young people and the disabled.
Z zadowoleniem przyjmuję także przyjęcie w maju 2008 roku przez parlament turecki pakietu dotyczącego zatrudnienia, którego celem jest promowanie zatrudnienia kobiet, ludzi młodych i osób niepełnosprawnych.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is in the interests of all Europeans to adhere to minimal conditions of employment and clear rules.
Przestrzeganie minimalnych warunków zatrudnienia oraz wyraźnie określonych reguł leży w interesie wszystkich Europejczyków.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The next item is the report by Mr Lehtinen, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, on the social responsibility of subcontracting undertakings in production chains.
Następnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie pana posła Lehtinena w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie odpowiedzialności społecznej podwykonawców w łańcuchach produkcji ).
wymowa wymowa wymowau Report Error!
by Mr Becsey, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on a European initiative for the development of micro-credit in support of growth and employment.
pana posła Becsey'a, w imieniu Komisja Gospodarczej i Monetarnej, w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
One of the European Union's development aims is to modernise social structures, including employment structures.
Jednym z celów rozwojowych Unii jest modernizacja struktury społecznej, w tym struktury zatrudnienia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is possible to increase territorial cohesion, therefore, by aligning rural and urban employment structures.
Spójność terytorialną można więc zwiększyć przez upodobnianie struktury zatrudnienia na obszarach wiejskich i miejskich.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
That commitment will remain even more relevant in the post-crisis period, when generating green-collar jobs will be the European pass to sustainable employment.
Stanie się to jeszcze bardziej istotne w okresie, który nastąpi po kryzysie, kiedy to europejską przepustką do trwałego zatrudnienia będą miejsca pracy w sektorze technologii ekologicznych.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

the state of being employed or having a job: employ, state
the occupation for which you are paid: work load, occupation, coaching job, service, line of work, engagement, coaching, seafaring, teleworking, booking, business, job, services, line, piecework, workload, public service, sailing, ministry, telecommuting, work, paper route, navigation
the act of giving someone a job: call-back, engagement, action, reservation, booking, shape-up
the act of using: development, exploitation, use, practical application, utilization, misuse, practice, play, recycling, utilisation, application, abuse, activity, usage, exercise


© dictionarist.com