fundamentalist po polsku

wymowa
n. fundamentalista

Przykładowe zdania

And to me the correct name is jihadi terrorism because these people are fundamentalists who share a hatred of democratic, pluralistic society.
I dla mnie tą właściwą nazwą jest terroryzm dżihadzki, ponieważ ludzie ci są fundamentalistami nienawidzącymi demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This is modern Turkey, governed by a fundamentalist, Islamist party.
Mowa o nowożytnej Turcji, którą rządzi fundamentalistyczna partia islamistyczna.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
For many Afghan fundamentalists the place of women is in the home, and not at school or at work.
Dla wielu afgańskich fundamentalistów miejsce kobiet jest w domu, a nie w szkole czy w pracy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Women's human rights and dignity cannot fall victim to pre-electoral negotiations with Islamic fundamentalists.
Prawa i godność kobiet nie mogą paść ofiarą przedwyborczych negocjacji z fundamentalistami islamskimi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Both countries were run by fundamentalist Islamic groups, something which external forces wanted to put an end to in both cases.
Oba kraje były rządzone przez fundamentalistyczne grupy islamskie, do których obalenia w obu przypadkach dążyły siły zewnętrzne.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Three thousand five hundred Iranian men and women, members of the democratic opposition to the fundamentalist regime in Iran, live there completely defenceless.
Trzy tysiące pięćset irańskich mężczyzn i kobiet, członków demokratycznej opozycji wobec fundamentalistycznego reżimu w Iranie, żyje tam będąc całkowicie bezbronnymi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We must recognise that Iranian fundamentalists continue to organise political trials in an attempt to further intimidate free thinkers.
Musimy uznać, że irańscy fundamentaliści nadal organizują polityczne procesy, próbując jeszcze bardziej zastraszyć niezależnie myślących ludzi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
As we know, certain militants among the Uighur population of Xinjiang are Islamic fundamentalists who demand a separate state.
Wiemy, że niektórzy spośród ujgurskich bojowników w regionie Sinkiang są islamskimi fundamentalistami, którzy domagają się oddzielnego państwa.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
If these acts were encouraged and perpetrated by outside forces, particularly separatist fundamentalist forces, then they should be indicted in the International Criminal Court.
Jeżeli do czynów tych zachęcały i dopuściły się ich siły z zewnątrz, w szczególności fundamentalistyczne siły separatystyczne, to powinny zostać one oskarżone przez Międzynarodowy Trybunał Karny.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Although this is a huge task, it is not a reason to sit back and leave countries prey to all manner of fundamentalists.
Jakkolwiek jest to ogromne zadanie, nie możemy usiąść z założonymi rękami i pozostawić kraju na pastwę wszelkiej maści fundamentalistów.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

of or relating to or tending toward fundamentalism: fundamentalistic
a supporter of fundamentalism: Protestant


© dictionarist.com