inspire po polsku

wymowa
v. wdychać, inspirować, owiać, pobudzać, siać, budować, rozniecić, rozmiłować, opętać, pobudzić

Przykładowe zdania

The girls will be attending two shows of lesser-known fashion names, but they hope to see some famous faces and get inspired.
Dziewczyny odwiedzą dwa pokazy mniej znanych marek modowych, ale mają nadzieję zobaczyć niektóre sławne twarze i zainspirować się.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We hope that these comprehensive recommendations will help and inspire stakeholders in regional policy.
Mamy nadzieję, że te kompleksowe zalecenia pomogą stronom zainteresowanym polityką regionalną i zainspirują je.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The same spirit should inspire us as we prepare for the Employment Summit.
Taki sam duch powinien przyświecać nam podczas przygotowań do szczytu ds. zatrudnienia.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
Ponadto nasza Izba wzbudza większe zaufanie niż Europejski Bank Centralny.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is absolutely astonishing that, in France, the communist-inspired Guessot law should further control historical debate with the threat of severe criminal sanctions.
Całkowicie zadziwiające jest, że we Francji zainspirowana przez komunistów ustawa Guessota w dalszym ciągu będzie ograniczać debatę historyczną, grożąc poważnymi sankcjami karnymi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nazism and communism are ideologies that were actually inspired by older ideologies.
Nazizm i komunizm to ideologie, które w rzeczywistości czerpały inspirację ze starszych ideologii.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We must therefore not permit the emergence of new political currents inspired by ideas as anti-human as those that lay behind Nazism and communism.
Z tego względu nie możemy pozwolić na pojawienie się nowych ruchów politycznych, inspirowanych koncepcjami równie nieludzkimi, jak te, które stały za nazizmem i komunizmem.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
What is being proposed today is a liability scheme that is inspired by other modes of transport, while taking account of the particular features of this sector.
Tym, co dziś się proponuje, jest schemat odpowiedzialności stworzony w oparciu o rozwiązania przejęte z innych środków transportu, z uwzględnieniem szczególnych cech tego sektora.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Previous Parliament resolutions have inspired a significant number of the initiatives introduced in the communication.
Wcześniejsze rezolucje Parlamentu zainspirowały znaczną liczbę inicjatyw przedstawionych w tym komunikacie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We have laid the foundation of a lasting dialogue, which must also direct, inspire and commit us in the future.
Położyliśmy podwaliny pod trwały dialog, który musi również nas kierować, inspirować i zobowiązywać w przyszłości.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

1. be the cause of: enkindle, spark, stimulate, motivate
2. animate: invigorate, enliven, encourage, hearten, inspirit, motivate, spurdictionary extension
© dictionarist.com