modest po polsku

wymowa
a. niepozorny, skromny, mały, maleńki, wstydliwy, cichy, nieefektowny, nieokazały, niepoczesny, niepokaźny, niewystawny, chudy {przen.}, biedny, ubogi

Przykładowe zdania

After winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
Po wygraniu nagrody Nobla pozostała równie skromna jak dotychczas.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Don't be so modest.
Nie bądź taki skromny.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He is a very modest man.
On jest bardzo skromnym człowiekiem.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This includes inhabitants of small villages, the working classes, pensioners, and generally those of more modest means and circumstances.
Obejmuje to mieszkańców wiosek, przedstawicieli klasy robotniczej, emerytów i rencistów oraz ogólnie rzecz biorąc mniej zamożnych i gorzej sytuowanych.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The partnership strategy put into practice so far has only delivered modest results, which have remained well below the expectations and targets set.
Wdrażana do tej pory strategia partnerstwa przyniosła jedynie skromne rezultaty, znacząco odstające od oczekiwań i wyznaczonych celów.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It started 14 years ago and has had some modest success with about 4 000 participants - which, if you think about it, is not such a huge number in the overall European Union.
Rozpoczął się 14 lat temu i odniósł pewien sukces mając 4 tysiące uczestników, co na dobrą sprawę nie jest wcale taką wielką liczbą uwzględniając całą Unię Europejską.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It would be up to the Member States to reconcile them as far as possible to the benefit of the patients, in particular those with modest revenues.
Od państw członkowskich będzie zależało ich możliwie jak najlepsze pogodzenie z korzyścią dla pacjentów, w szczególności tych, którzy mają skromne dochody.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
To be frank, ladies and gentlemen, two weeks is a very modest start, but one that is important in those countries where fathers are yet to be given any place in a young family.
Szczerze mówiąc, panie i panowie, dwa tygodnie to bardzo skromny początek, ważny jednak w tych krajach, gdzie ojcom nie zagwarantowano jeszcze miejsca w młodych rodzinach.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Unfortunately, this revolutionary approach was replaced by a much more modest one: an offer to introduce long-term simplified visa procedures on a case-by-case basis.
Niestety, ale to rewolucyjne rozwiązanie zastąpiono o wiele skromniejszą ofertą: wprowadzeniem na odrębnych zasadach długoterminowych uproszczonych procedur wizowych.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The Commission has put forward a modest social agenda in response to this.
W odpowiedzi na to zjawisko Komisja przygotowała skromną agendę społeczną.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

marked by simplicity; having a humble opinion of yourself: retiring, unassuming, humble
not large but sufficient in size or amount: small, moderate
free from pomp or affectation: unpretentious
not offensive to sexual mores in conduct or appearance: modesty, shamefaced, demure, modestness, coy, decent, overmodest
humble in spirit or manner; suggesting retiring mildness or even cowed submissiveness: mild, humble, meek
limited in size or scope: limited, pocket-size, pocket-sized, small, minor, small-scale
low or inferior in station or quality: humble, low, lowly, small, inferior© dictionarist.com