moreover po polsku

wymowa
adv. nadto, ponadto, dalej, poza tym

Przykładowe zdania

Moreover, each country can pay more or less aids to its students, it depends on each state's possibilities.
Co więcej każdy kraj może udzielić mniejszego lub większego wsparcia finansowego swoim studentom w zależności od możliwości każdego kraju.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, thanks to Berlin's university's job board I could start a practical training in a small hospital in the city, which was specialised in the care of children affected by cancer.
Co więcej, dzięki giełdzie pracy na berlińskim uniwersytecie, mogłem zacząć praktyczne szkolenie w małym szpitalu w mieście, które specjalizowało się w opiece nad dziećmi chorującymi na raka.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There must be only but a few rules; moreover, they have to be simple.
Zasad musi być mało, a co ważniejsze, muszą być proste.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Then, as regards Mexico, Mr President, we have tabled some amendments - the rapporteur, moreover, has been fairly open with certain matters mainly concerning human rights.
Jeśli idzie zaś o Meksyk, panie przewodniczący, to zgłosiliśmy pewne poprawki, a sprawozdawca ponadto dość otwarcie mówił o pewnych kwestiach związanych głównie z prawami człowieka.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, I think our discussion has also underlined the necessity for both parties to resume dialogue promptly.
Ponadto sądzę, że nasza dyskusja wykazała również konieczność niezwłocznego wznowienia dialogu przez obie strony.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, I would like to thank my colleagues, namely my female colleagues who have been working on this issue for a long time.
Ponadto chciałabym podziękować moim kolegom, a konkretnie moim koleżankom, które pracowały nad tym zagadnieniem od długiego czasu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, the legislation provides for a specific inspection of the information provided by manufacturers.
Co więcej, przedmiotowy akt prawny przewiduje specjalną kontrolę informacji podawanych przez producentów.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, a few days ago, a regulation came into force which stipulates that products that are tested on animals cannot be placed on the European market.
Co więcej, kilka dni temu weszło w życie rozporządzenie, które stanowi, że produkty, które były testowane na zwierzętach nie mogą być wprowadzane do obrotu w Europie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, I must say that I am very cautious.
Ponadto muszę przyznać, że jestem bardzo ostrożny.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, I regret that it was not possible to conduct a thorough reform of the institutional mechanisms governing Parliament's responsibility for development policy.
Ponadto żałuję, że nie było możliwości przeprowadzenia gruntownych reform mechanizmów instytucjonalnych, regulujących kwestie odpowiedzialności Parlamentu za politykę rozwoju.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

in addition; furthermore, their quality is improving"; moreover, mice nested there": furthermore, what is more


dictionary extension
© dictionarist.com