someone po polsku

wymowa
pron. ktoś

Przykładowe zdania

At first she though someone had hacked her Facebook and Twitter accounts for a laugh, but then the messages were coming every few hours.
Na początku myślała, że ktoś włamał się na jej konta na Facebooku i Twitterze dla śmiechu, ale wtedy wiadomości przychodziły co kilka godzin.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It includes harassment, ignoring people, physically hurting someone, or constantly speaking in a negative way to someone else.
Są wśród nich prześladowanie, ignorowanie osób, fizyczne ranienie kogoś lub ciągłe mówienie w negatywny sposób do kogoś innego.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You should also be very polite; for example, when eating with someone, always fill the other person’s glass first, and wait for that person…. to fill yours!
Powinieneś także być bardzo grzeczny; na przykład jedząc z kimś, zawsze najpierw napełniaj szklankę drugiej osoby i zaczekaj, aż ta osoba… napełni twoją!
wymowa wymowa wymowau Report Error!
"Perhaps someone has tried to remove them," said the young doctor.
„Być może ktoś próbował je usunąć,” powiedział młody doktor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
“We had some very unusual wind last night,” he said. “In the place where I come from, we would say that someone had been whistling for it.”
„Mieliśmy bardzo niezwykły wiatr ostatniej nocy,” powiedział. „W miejscu, z którego pochodzę, powiedzielibyśmy, że ktoś na niego zagwizdał.”
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Perhaps there will be someone in the garden, I thought.
Może będzie ktoś w ogrodzie, pomyślałem.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
An expert is someone who knows some of the worst mistakes that can be made in his field, and how to avoid them.
Ekspert to ktoś, kto zna kilka najgorszych błędów, które można popełnić i wie jak ich uniknąć.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I entered someone else's room by mistake.
Przez pomyłkę wszedłem do czyjegoś pokoju.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
When I get home, someone will be cleaning the garage.
Kiedy wrócę do domu, ktoś będzie sprzątał garaż.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Someone has robbed us of all our money during our absence.
Ktoś ukradł wszystkie nasze pieniądze podczas naszej nieobecności.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

in some unspecified way or manner; or by some unspecified means: someway, someways, in some manner, in some way
for some unspecified reason;© dictionarist.com