sufficient po polsku

wymowa
a. dostateczny, wystarczalny, wystarczający

Przykładowe zdania

Despite these aids, Erasmus grants are often not sufficient to live while you study.
Pomimo tego wsparcia, zasiłki Erasmusa są często niewystarczające, aby się utrzymać podczas studiów.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They're self sufficient.
Oni są samowystarczalni.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The money that he had been promised was not, according to him, a sufficient reward for such a service.
Pieniądze, które mu obiecano, nie były, według niego, wystarczającym wynagrodzeniem za taką posługę.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
My explanation was not sufficient.
Moje wyjaśnienie nie było wystarczające.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Going back to the first group, in this report, the Commission is concerned that the number of professionals working in mainstream healthcare is not sufficient to meet the needs of the growing demand.
Wracając do pierwszej grupy zawodowej: w swym sprawozdaniu Komisja wyraża obawy, że liczba specjalistów zatrudnionych w głównym nurcie opieki zdrowotnej może nie wystarczyć do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The key to maintaining an adequate workforce in the face of this imminent retirement is to ensure that there are sufficient younger recruits available to replace those who retire.
Kluczowym warunkiem utrzymania odpowiedniego zasobu pracowników jest zapewnienie wystarczającej liczby młodych kandydatów, którzy zastąpią starszych kolegów odchodzących już niedługo na emeryturę.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In this respect, the idea that simple and practical gestures, which are not particularly elaborate or even particularly expensive, might be sufficient to save many lives is extremely disturbing.
W tym względzie koncepcja, że proste i praktyczne gesty, które nie są szczególnie rozbudowane ani nawet szczególnie drogie, mogą wystarczyć do uratowania wielu żyć ludzkich, jest niezwykle niepokojąca.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The World Food Programme has been allowed to send some food convoys, but this has only been sufficient for around 50% of needs.
Światowemu Programowi Żywnościowemu pozwolono wysłać kilka konwojów żywnościowych, ale pokryły one tylko około 50% potrzeb.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is particularly important for the country to meet the accession criteria and show consistency, sufficient precision and transparency towards the citizens of the European Union.
Ważne jest zwłaszcza, by kraj ten spełnił kryteria przystąpienia, wykazując się w oczach obywateli Unii Europejskiej konsekwencją, wystarczającą starannością i przejrzystością.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We must ensure that the most brilliant minds receive sufficient finances and human resources to support them.
Musimy zagwarantować, że najwybitniejsze umysły uzyskają wystarczające wsparcie finansowe i w dziedzinie zasobów ludzkich.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

of a quantity that can fulfill a need or requirement but without being abundant: ample, decent, comfortable, enough, adequate, quantity


dictionary extension
© dictionarist.com